top of page

Våvasslia

På Våvasslia har det vært tre garder: Yttergarden, Midtgarden og Innergarden. Ytttergarden låg i gamle Snillfjord, og var bosatt fra 1635. Midtgarden er nemnt første gang i 1661, og var dels husmannsplass under Evjen og dels sjølstendig gard. Innergarden var sannsynligvis en husmannsplass under Gjesvålslettet fra rundt 1730, mens det vart en selvstendig gard litt lenger ned i lia enn der husmannsplassen var fra ca. 1790. Innergarden var bosatt lengst av disse gardene, til rundt 1860. Mellom 1836 og 1859 var det i korte perioder omgangsskole på denne utkantsgarden.


I Våvasslia var det flere store engsletter for garder i breibygda: Gjesvålslettet, Rømmeslettet og Øyslettet.


I naboområdet mot Grytdalen, Skottliområdet, var det også stor aktivitet tidligere. I 1645 var Skottlia egen gard, sikkert pga. sagbruksdrifta i området. Senere var det sæterdrift og utmarkslått. Det er rester etter to sæterbygg i området. Stokksætra/Skottlia var i drift til 1921. No er det bare store murer som står att, like ved stien til Koksteinen. Dette området ble tidligere kalt Bjørndalmyrene i Hjortdalen sameie.


Det andre sæterbygget lå i lia ned mot bekken fra Søndre Skotthaug og tilhørte garden Andøl til Songlia kjøpte eiendommen i 1881.Våvassligubben. Foto: Steve Halsetrønning

Comments


bottom of page